Reseguide Amsterdam – Nederländerna

Reseguide Amsterdam – Nederländerna
Readability

Reseguide Amsterdam - Nederländerna

Reseguide Ams­ter­dam

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Ams­ter­dam, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Amsterdam

Land: Ned­er­län­derna
Invånare: ca 1 350 000 (tätort)
Språk: Ned­er­länd­ska (Du klarar dig mycket bra på Engel­ska)
Tidsskill­nad: +1h
El: Ingen adapter behövs.
Val­uta: Euro
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.iams​ter​dam​.com/


Visa större karta


Amsterdam (2)

Ams­ter­dam

Ams­ter­dam är staden med allt! Här finner du vacker arkitek­tur, bra shop­ping, kul­tur & his­to­ria och ett aktivt ute­liv. Ams­ter­dam, till utseen­det, påmin­ner lite om Stock­holm, men där stan­nar likheterna. Här lig­ger luk­ten av gräs som en dimma över staden och pros­ti­tu­tion är tillåtet. Hela staden känns lite sex och droger. Tänk en bland­ning av Chris­tia­nia i Köpen­hamn och Stock­holm så har ni ham­nat rätt.

Red light Dis­trict – Syn­der­nas näste

Detta är den kanske mest kända stads­de­len i Ams­ter­dam och också den äld­sta. Många förknip­par området med pros­tituer­ade och droger men här finns också en massa mysiga pubar och uteställen. Är du sugen på en joint så är det också här du hit­tar de flesta cof­feeshopsen. Nam­net ”Red light dis­trict” kom­mer från skylt­fön­stren som alla är upplysta med rött. Där står de pros­tituer­ade och strip­porna och dansar för att locka in kunder.

Amsterdam (3)Hyra Ped­al­båt

Något som var rik­tigt trevligt var att hyra en ped­al­båt. Kom­mer tyvärr inte ihåg vad det kostade, men det var inte dyrt. Då kan du själv trampa dig fram i kanalerna och se Ams­ter­dam från vat­tnet sam­tidigt som du får lite kondition.

Shop­ping i Ams­ter­dam

Amsters­dam består av många min­dre butiker och mark­nader. De största shop­pingstråken lig­ger i linje från cen­tral­sta­tio­nen – Lei­d­se­plain, Heiligeweg, Kalver­straat, Lei­d­straat och Nieuwendijk som exem­pel. Ams­ter­dam är den enda staden som vi känt sug efter att köpa sou­venirer. Inte van­liga små mug­gar, dockor och lik­nande utan här finns mycket roli­gare saker! Hans köpte en ball 3D-​tavla med kon­stiga mon­ster som nu pry­der kontoret.

Amsterdam (1)Mat och dryck i Ams­ter­dam

Ams­ter­dam är en mul­ti­kul­turell stad med folk från hela världen, unge­fär 45 % har utländsk bak­grund och det märks på maten. Pris­erna på maten är unge­fär som hemma, kanske lite bil­li­gare medans alko­holen är bil­li­gare. Har någon stans sett att Ams­ter­dam ska ha över 1000 restau­ranger och caféer.

Trans­port i Ams­ter­dam

I cen­trala Ams­ter­dam (som inte är så stort) trans­porterar du dig lätt till fots. För de lite län­gre sträck­o­rna, hyr en cykel. Åker du under som­maren kom­mer du se att det är det pop­uläraste sät­tet att ta sig fram på, det står cyk­lar över allt! Det finns också tun­nel­bana, spår­vagnar, bus­sar och färjor.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Amsterdam.

Reseguide Amsterdam

Nedan följer en reseguide med lite restips om Amsterdam, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Amsterdam

Land: Nederländerna
Invånare: ca 1 350 000 (tätort)
Språk: Nederländska (Du klarar dig mycket bra på Engelska)
Tidsskillnad: +1h
El: Ingen adapter behövs.
Valuta: Euro
Officiell hemsida: http://www.iamsterdam.com/


Visa större karta


Amsterdam (2)

Amsterdam

Amsterdam är staden med allt! Här finner du vacker arkitektur, bra shopping, kultur & historia och ett aktivt uteliv. Amsterdam, till utseendet, påminner lite om Stockholm, men där stannar likheterna. Här ligger lukten av gräs som en dimma över staden och prostitution är tillåtet. Hela staden känns lite sex och droger. Tänk en blandning av Christiania i Köpenhamn och Stockholm så har ni hamnat rätt.

Red light District – Syndernas näste

Detta är den kanske mest kända stadsdelen i Amsterdam och också den äldsta. Många förknippar området med prostituerade och droger men här finns också en massa mysiga pubar och uteställen. Är du sugen på en joint så är det också här du hittar de flesta coffeeshopsen. Namnet ”Red light district” kommer från skyltfönstren som alla är upplysta med rött. Där står de prostituerade och stripporna och dansar för att locka in kunder.

Amsterdam (3)Hyra Pedalbåt

Något som var riktigt trevligt var att hyra en pedalbåt. Kommer tyvärr inte ihåg vad det kostade, men det var inte dyrt. Då kan du själv trampa dig fram i kanalerna och se Amsterdam från vattnet samtidigt som du får lite kondition.

Shopping i Amsterdam

Amstersdam består av många mindre butiker och marknader. De största shoppingstråken ligger i linje från centralstationen – Leidseplain, Heiligeweg, Kalverstraat, Leidstraat och Nieuwendijk som exempel. Amsterdam är den enda staden som vi känt sug efter att köpa souvenirer. Inte vanliga små muggar, dockor och liknande utan här finns mycket roligare saker! Hans köpte en ball 3D-tavla med konstiga monster som nu pryder kontoret.

Amsterdam (1)Mat och dryck i Amsterdam

Amsterdam är en multikulturell stad med folk från hela världen, ungefär 45 % har utländsk bakgrund och det märks på maten. Priserna på maten är ungefär som hemma, kanske lite billigare medans alkoholen är billigare. Har någon stans sett att Amsterdam ska ha över 1000 restauranger och caféer.

Transport i Amsterdam

I centrala Amsterdam (som inte är så stort) transporterar du dig lätt till fots. För de lite längre sträckorna, hyr en cykel. Åker du under sommaren kommer du se att det är det populäraste sättet att ta sig fram på, det står cyklar över allt! Det finns också tunnelbana, spårvagnar, bussar och färjor.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Amsterdam.