Reseguide Berlin – Tyskland

Reseguide Berlin – Tyskland
Readability

Reseguide Berlin - Tyskland

Reseguide Berlin

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Berlin, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Berlin

Land: Tysk­land
Invånare: 3 400 000
Språk: Tyska men du gör dig förstådd med engel­ska.
Tidsskill­nad: +-0
El: Samma som Sverige.
Val­uta: Euro (€)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.berlin​.de
Visa större karta


Berlin

Berlin har mycket att erb­juda och här behöver du inte ha tråkigt en sekund. Med andra värld­skriget och Kalla kriget i ryggen finns här his­to­ria i mas­sor. Trots att Berlin blev sön­der­bom­bat under andra värld­skriget så finns många vackra byg­gnader beva­rade. Även fast det gått över 20 år sedan Berlin­muren revs så har staden fort­farande 2 cen­trum. Så, Berlin kan inte göra någon uttråkad. Staden är en bland­ning av allt, så ge dig ut och upptäck!

BerlinmurenBerlin­muren

Berlin­muren som byg­gdes för att dela öst och väst 1961 och som senare revs den 9 novem­ber 1989 är något som man bör se. Delar av den finns fort­farande kvar och tit­tar du på marken där muren en gång gick så finns den utmark­erad längsmed hela Berlin.

TV-​tornet

Tor­net som är byggt i Öst­ber­lins cen­trum under 60-​talet är abso­lut värt ett besök. Här kan du åka upp med en hiss och titta på den vackra utsik­ten över Berlin och äta på restau­rangen på top­pen. Under TV-​tornet finns en liten restaurang/​pub där vi fast­nat flera gånger på grund av väldigt bil­lig öl och mat samt en trevlig utsikt på allt kon­stigt folk som passerar.

.

.

Check Point Char­lieBerlin_Checkpointcharlie

Check Point Char­lie var en av pas­sagerna mel­lan Öst– och Väst­ber­lin under murens tid. Här finns det ett museum som kallas Mauer Museum som informerar om berlin­muren och dess fall, de fin­urliga sätt folk lyck­ades rymma på och mycket mycket mer.

Deutsches Tech­nikmu­seum Berlin – Tekniska muséet

Detta är par­adiset för den teknikin­tresser­ade! Här finns allt inom gamla tåg, flyg och båtar. Tyvärr kom vi hit gan­ska sent och hade bara ett par tim­mar på oss för att se allt. Kan verk­li­gen rek­om­mendera en heldag här. Muséet är något som pas­sar alla åldrar.
För aktuella priser och öppet­tider, se: http://​www​.sdtb​.de/​E​n​g​l​i​s​c​h​.​55​.​0​.html

Shop­ping i Berlin

För shop­ping rek­om­menderar vi Fredrich­straße och Kur­fürs­ten­damm. Här finns många butiker och ett brett utbud. Pris­erna i Berlin är unge­fär som hemma i Sverige, en anin­gen billigare.

Mat och dryck i Berlin

I Berlin har du inga prob­lem att hitta bra mat. Här finns unge­fär samma utbud som i Stock­holm, fast mer av allt. Vill du komma bil­ligt undan så gå till någon av de små kioskerna och ta en kebab eller pizza + en öl, kostar kring 35€.

Trans­port i Berlin

Berlins kom­munal­trafik är väl utbyggd. Här finns tun­nel­bana, spår­vagnar, pen­deltåg och buss. Allt till rim­liga priser. Avstån­den mel­lan kvarteren kan vara gan­ska långa, så använd tunnelbanan.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Berlin.

Reseguide Berlin

Nedan följer en reseguide med lite restips om Berlin, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Berlin

Land: Tyskland
Invånare: 3 400 000
Språk: Tyska men du gör dig förstådd med engelska.
Tidsskillnad: +-0
El: Samma som Sverige.
Valuta: Euro (€)
Officiell hemsida: http://www.berlin.de
Visa större karta


Berlin

Berlin har mycket att erbjuda och här behöver du inte ha tråkigt en sekund. Med andra världskriget och Kalla kriget i ryggen finns här historia i massor. Trots att Berlin blev sönderbombat under andra världskriget så finns många vackra byggnader bevarade. Även fast det gått över 20 år sedan Berlinmuren revs så har staden fortfarande 2 centrum. Så, Berlin kan inte göra någon uttråkad. Staden är en blandning av allt, så ge dig ut och upptäck!

BerlinmurenBerlinmuren

Berlinmuren som byggdes för att dela öst och väst 1961 och som senare revs den 9 november 1989 är något som man bör se. Delar av den finns fortfarande kvar och tittar du på marken där muren en gång gick så finns den utmarkerad längsmed hela Berlin.

TV-tornet

Tornet som är byggt i Östberlins centrum under 60-talet är absolut värt ett besök. Här kan du åka upp med en hiss och titta på den vackra utsikten över Berlin och äta på restaurangen på toppen. Under TV-tornet finns en liten restaurang/pub där vi fastnat flera gånger på grund av väldigt billig öl och mat samt en trevlig utsikt på allt konstigt folk som passerar.

.

.

Check Point CharlieBerlin_Checkpointcharlie

Check Point Charlie var en av passagerna mellan Öst- och Västberlin under murens tid. Här finns det ett museum som kallas Mauer Museum som informerar om berlinmuren och dess fall, de finurliga sätt folk lyckades rymma på och mycket mycket mer.

Deutsches Technikmuseum Berlin – Tekniska muséet

Detta är paradiset för den teknikintresserade! Här finns allt inom gamla tåg, flyg och båtar. Tyvärr kom vi hit ganska sent och hade bara ett par timmar på oss för att se allt. Kan verkligen rekommendera en heldag här. Muséet är något som passar alla åldrar.
För aktuella priser och öppettider, se: http://www.sdtb.de/Englisch.55.0.html

Shopping i Berlin

För shopping rekommenderar vi Fredrichstraße och Kurfürstendamm. Här finns många butiker och ett brett utbud. Priserna i Berlin är ungefär som hemma i Sverige, en aningen billigare.

Mat och dryck i Berlin

I Berlin har du inga problem att hitta bra mat. Här finns ungefär samma utbud som i Stockholm, fast mer av allt. Vill du komma billigt undan så gå till någon av de små kioskerna och ta en kebab eller pizza + en öl, kostar kring 3-5€.

Transport i Berlin

Berlins kommunaltrafik är väl utbyggd. Här finns tunnelbana, spårvagnar, pendeltåg och buss. Allt till rimliga priser. Avstånden mellan kvarteren kan vara ganska långa, så använd tunnelbanan.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Berlin.