Reseguide San Francisco

Reseguide San Francisco
Readability

Reseguide San Francisco

Reseguide San Francisco

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om San Fran­cisco, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta San Fran­cisco
Land: USA
Invånare: 745 000 (Storstad­som­rådet 3 100 000)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –9h
El: Amerikansk adapter behövs
Val­uta: Amerikan­ska dol­lar ($)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.sfgov​.org/

Visa större karta

P1000445San Fran­cisco
Kan bara säga två saker: Uttrycket Lib­erty City stäm­mer verk­li­gen och känns i hela staden! Det kryl­lar av kon­stiga män­niskor och utelig­gare, men näs­tan alla är fredliga och man vän­jer sig gan­ska snabbt. Staden känns sam­tidigt som en smås­tad, trots sin stor­lek. Mysiga färgglada trähus dyker upp lite här och var.


Golden Gate Bridge
Ett besök på världens kanske mest kända bro är ett måste om du är i San Fran­sisco! Vi hyrde en liten gul sport­bil för att korsa bron och sedan fort­sätta till nation­al­parken Muir Woods, mer om den kom­mer senare. Det var fint väder och sik­ten var i topp. Ett tips är att lägga sig i den högra filen och köra lite långsamt över bron, för den är verk­li­gen mäk­tig! 2150 m lång med brospann på hela 1280 m!

Golden Gate Park (lig­ger inte vid Golden Gate Bridge)SanFrancisco_parken
Stadens största park (5 km lång och 800 m bred) är en per­fekt oas att slappna av i. Här finns också flera museer och sevärd­heter. Vi hyrde en 4-​hjulig cykel och cyk­lade runt i parken och tit­tade på bl.a. Japan­ese Tea­gar­den och Stow Lake (en av sjöarna).

P1000466Alca­traz
Alca­traz var ett fed­er­alt fän­gelse mel­lan åren 19341963. Fän­gelset klas­sades som ett av de mest rymn­ingssäkra fän­gelser under tiden och man vet än idag inte om någon lyck­ats fly, då de som försvun­nit från fän­gelset aldrig åter­fun­nits. Vi tog en färja från pier 33 som tog ca 10 minuter. Väl på plats finns flera alter­na­tiv, guidade turer, audio tour eller bara promen­era omkring. Vi valde att hyra en var sin audio tour vilket vi inte ångrade. Turen tog ca 2h och vi fick lyssna på intres­sant his­to­ria samt spän­nande berät­telser från dem som eng gång sut­tit fängslade på ön. En tur hit är också ett måste! Titta gärna på någon av de gamla nöjes­filmerna innan du besöker fän­gelset för extra spänning!

Chi­na­townSanFrancisco_ChinaTown
Från ett kvarter till ett annat – och det känns som att du är i Kina. Då vi tidi­gare vart i New Yorks China Town, trodde vi att vi skulle bli besvikna i San Fran­sisco. Över­rasknin­gen var stor när vi upp­täckte att San Fran­cis­cos China Town till och med var bät­tre än det i New York. Husen ser ut att vara byg­gda av kineser och alla är vack­ert smy­ck­ade med kine­siska tecken, drakar och andra figurer.

Mat & Dryck
Att hitta en bra restau­rang är inga prob­lem. Det finns gott om restau­ranger och barer. Vi fast­nade vid två av dem speciellt mycket. Den ena är en veg­e­tarisk häl­sorestau­rang som hade väldigt god mat, rek­om­menderar lunch här (måste tillägga att ingen av oss är särskilt nyt­tiga i van­liga fall och älskar kött). Restau­rangen hette Ananda Fuara och lig­ger i korsnin­gen Mar­ket Street och Larkin Street (karta finns på www​.ananda​fuara​.com under loca­tion). Den andra restau­rangen (rek­om­menderas för mid­dag) heter Siam Thai restau­rant. Den lig­ger i/​under ett hotell som heter Parc 55 (55 Cyril Magnin Street), dom har även rättigheter.

sanfrancisco

Trans­port
Spår­vagnar, tun­nel­bana och bus­sar gör det lätt att kom­munalt ta sig fram i staden. Detta kan behö­vas då det är väldigt back­igt och speciellt om du inte är van att röra dig kan det vara lite skönt med lokaltrafiken emel­lanåt. Något ni inte heller får missa är de gamla spår­vagnarna. Dessa dras fram av vajrar som lig­ger ner­grävd i en skåra mitt i vägen. Vi lyck­ades aldrig ta oss ombord på något av tågen då de är väldigt pop­ulära och ofta väldigt fulla..
Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om San Francisco!

Reseguide San Francisco

Nedan följer en reseguide med lite restips om San Francisco, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta San Francisco
Land: USA
Invånare: 745 000 (Storstadsområdet 3 100 000)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -9h
El: Amerikansk adapter behövs
Valuta: Amerikanska dollar ($)
Officiell hemsida: http://www.sfgov.org/

Visa större karta

P1000445San Francisco
Kan bara säga två saker: Uttrycket Liberty City stämmer verkligen och känns i hela staden! Det kryllar av konstiga människor och uteliggare, men nästan alla är fredliga och man vänjer sig ganska snabbt. Staden känns samtidigt som en småstad, trots sin storlek. Mysiga färgglada trähus dyker upp lite här och var.


Golden Gate Bridge
Ett besök på världens kanske mest kända bro är ett måste om du är i San Fransisco!  Vi hyrde en liten gul sportbil för att korsa bron och sedan fortsätta till nationalparken Muir Woods, mer om den kommer senare. Det var fint väder och sikten var i topp. Ett tips är att lägga sig i den högra filen och köra lite långsamt över bron, för den är verkligen mäktig! 2150 m lång med brospann på hela 1280 m!

Golden Gate Park (ligger inte vid Golden Gate Bridge)SanFrancisco_parken
Stadens största park (5 km lång och 800 m bred) är en perfekt oas att slappna av i. Här finns också flera museer och sevärdheter. Vi hyrde en 4-hjulig cykel och cyklade runt i parken och tittade på bl.a. Japanese Teagarden och Stow Lake (en av sjöarna).

P1000466Alcatraz
Alcatraz var ett federalt fängelse mellan åren 1934-1963. Fängelset klassades som ett av de mest rymningssäkra fängelser under tiden och man vet än idag inte om någon lyckats fly, då de som försvunnit från fängelset aldrig återfunnits. Vi tog en färja från pier 33 som tog ca 10 minuter. Väl på plats finns flera alternativ, guidade turer, audio tour eller bara promenera omkring. Vi valde att hyra en var sin audio tour vilket vi inte ångrade. Turen tog ca 2h och vi fick lyssna på intressant historia samt spännande berättelser från dem som eng gång suttit fängslade på ön. En tur hit är också ett måste! Titta gärna på någon av de gamla nöjesfilmerna innan du besöker fängelset för extra spänning!

ChinatownSanFrancisco_ChinaTown
Från ett kvarter till ett annat – och det känns som att du är i Kina. Då vi tidigare vart i New Yorks China Town, trodde vi att vi skulle bli besvikna i San Fransisco. Överraskningen var stor när vi upptäckte att San Franciscos China Town till och med var bättre än det i New York. Husen ser ut att vara byggda av kineser och alla är vackert smyckade med kinesiska tecken, drakar och andra figurer.

Mat & Dryck
Att hitta en bra restaurang är inga problem. Det finns gott om restauranger och barer. Vi fastnade vid två av dem speciellt mycket. Den ena är en vegetarisk hälsorestaurang som hade väldigt god mat, rekommenderar lunch här (måste tillägga att ingen av oss är särskilt nyttiga i vanliga fall och älskar kött). Restaurangen hette Ananda Fuara och ligger i korsningen Market Street och Larkin Street (karta finns på www.anandafuara.com under location). Den andra restaurangen (rekommenderas för middag) heter Siam Thai restaurant. Den ligger i/under ett hotell som heter Parc 55 (55 Cyril Magnin Street), dom har även rättigheter.

sanfrancisco

Transport
Spårvagnar, tunnelbana och bussar gör det lätt att kommunalt ta sig fram i staden. Detta kan behövas då det är väldigt backigt och speciellt om du inte är van att röra dig kan det vara lite skönt med lokaltrafiken emellanåt. Något ni inte heller får missa är de gamla spårvagnarna. Dessa dras fram av vajrar som ligger nergrävd i en skåra mitt i vägen. Vi lyckades aldrig ta oss ombord på något av tågen då de är väldigt populära och ofta väldigt fulla..
Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om San Francisco!