Reseguide Las Vegas

Reseguide Las Vegas
Readability

Reseguide Las Vegas

Reseguide Las Vegas

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Las Vegas, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Las Vegas
Land: USA
Invånare: 553 000 (Storstad­som­råde 1 778 000)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –6
El: Adapter behövs.
Val­uta: Amerikansk dol­lar ($)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.vis​it​lasve​gas​.com/​v​e​g​a​s​/​i​n​d​e​x.jsp


Visa större karta


LasVegas_Bild2Las Vegas
Staden som aldrig sover! Här är tem­pot högt, hela tiden. Sor­let från alla män­niskor och fram­förallt allt plin­gade från alla spel­mask­iner gör dig allde­les snur­rig. Över­allt sit­ter folk och spelar på auto­mater och matar dem med pen­gar. När vi checkat in på hotel­let bestämde vi oss för att ta en öl, självk­lart fanns även mask­in­erna inbyg­gda i bardiskarna. Tänkte hålla oss borta från spelandet, men blev tvun­gen att testa med i alla fall en dol­lar. Stop­par in den i mask­i­nen och sat­sar allt på ett tryck. Mask­i­nen bör­jar tjuta och sum­man på skär­men bara stiger och stiger! Lyck­ades vinna $120, på ett enda tryck! Kän­des näs­tan som mask­i­nen vis­ste att vi var nya och belö­nade oss med en vinst bara för att vi skulle fort­sätta spela, men det blev bara några få dol­lar till innan vi gav upp.

LasVegas_Bild3Stratos­phere Tower — Högsta tor­net i Las Vegas
Detta var hotel­let vi bodde på, men är också en sevärd­het och en upplevelse. Stratos­phere Tower är ett torn på hela 350 meter som inhyser hotell, restau­ranger, casino och en liten nöjes­park högst upp (Kaknäs­tor­net är 155 meter). Vi tes­tade att åka en av attrak­tion­erna på top­pen kallad X-​Scream ride. Det är en ”vipp bräda” som lutar ut över kan­ten på tor­net. Sök på X Scream Ride på Youtube http://​www​.youtube​.com/ så förstår ni hur den fungerar. Abso­lut det värsta vi åkt! Tänk dig att sitta i en liten vagn som åker ut över kan­ten, 350 meter upp i luften. Vär­men gör att du svet­tas lite extra, så när du håller i dig så bara glider hän­derna. Ingent­ing att rek­om­mendera för höj­drädda, annars abso­lut en upplevelse. Det finns fler attrak­tioner, men kände att det räckte efter X-​Scream.

P1020741Death Val­ley – Dödens dal (Ca: 3 tim­mars från Las Vegas med bil)
Nam­net stäm­mer verk­li­gen, det känns som en dödens dal. Med sina 86 meter under havsy­tan är Death Val­ley Nor­damerikas lägsta punkt. Vi var där en dag i juli när det är som var­mast. Tem­per­a­turen låg mel­lan 4550°C. Vi kom åkan­des i vår Mus­tang med AC så insåg inte att det var så varmt för ens vi stan­nade för att ta bilder. Klev ur bilen, tog bilderna och höll på att få panik. Man kanske inte tror att 50°C är så varmt men den het­tan i gas­sande sol känns verk­li­gen. Över allt finns skyl­tar som varnar för fara p.g.a. extrem hetta, att du skall ha med dig gott om vat­ten och att du också skall stänga av AC: n för att bilen inte skall börja koka. Land­skapet kan beskri­vas som ett sagoland­skap, det ser inte rik­tigt verk­ligt ut. Veg­e­ta­tio­nen är lika med noll och det lilla som finns är brunt, eller helt dött. Verk­li­gen värt ett besök! Se till att ha mycket vat­ten och en ny bil med AC om du åker under som­maren (man promenerar inte gärna i Death Val­ley på som­maren!)

Hoover­dammen (Ca: 40 minuter från Las Vegas med bil)
En av världens största dammar, 220 m hög. Visst är den stor och prak­t­full, men den ser häfti­gare ut på TV och i filmerna. Men efter­som den lig­ger så pass nära Las Vegas så är en tur hit med lite mat­säck med sig värt ett besök. Räkna med 34 tim­mar.

Gold­field – Spök­stadenP1020836
Denna stad var näs­tan helt över­given när vi var där, men vid skri­van­dets stund upp­täcker jag att staden har utveck­lats till en tur­is­tat­trak­tion. Se deras hem­sida här: www​.gold​field​ghost​town​.com. Har de bevarat lite av det som det såg ut förr är det abso­lut värt ett besök! När vi var där så svar som sagt staden näs­tan över­given. Kän­des som att kliva rakt in i en amerikansk skräck­filmss­cen. Att allt näs­tan var öde var inte det hem­ska, utan det fak­tum att det fort­farande bodde folk där! Vi går efter gatan och kol­lar på alla gamla hus (som för övrigt en gång i tiden sett ut att vara rik­tigt pampiga) möter vi en gubbe på andra sidan vägen. Stämnin­gen och miljön gjorde att det gick kalla kårar efter ryg­graden! Självk­lart inbil­lar man sig att det är en inavlad mör­dare med sex fin­grar och tre ögon. Stackars gubbe som säk­ert bara var ute på sin söndagspromenad.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Las Vegas.

Reseguide Las Vegas

Nedan följer en reseguide med lite restips om Las Vegas, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Las Vegas
Land: USA
Invånare: 553 000 (Storstadsområde 1 778 000)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -6
El: Adapter behövs.
Valuta: Amerikansk dollar ($)
Officiell hemsida: http://www.visitlasvegas.com/vegas/index.jsp


Visa större karta


LasVegas_Bild2Las Vegas
Staden som aldrig sover! Här är tempot högt, hela tiden. Sorlet från alla människor och framförallt allt plingade från alla spelmaskiner gör dig alldeles snurrig. Överallt sitter folk och spelar på automater och matar dem med pengar. När vi checkat in på hotellet bestämde vi oss för att ta en öl, självklart fanns även maskinerna inbyggda i bardiskarna. Tänkte hålla oss borta från spelandet, men blev tvungen att testa med i alla fall en dollar. Stoppar in den i maskinen och satsar allt på ett tryck. Maskinen börjar tjuta och summan på skärmen bara stiger och stiger! Lyckades vinna $120, på ett enda tryck! Kändes nästan som maskinen visste att vi var nya och belönade oss med en vinst bara för att vi skulle fortsätta spela, men det blev bara några få dollar till innan vi gav upp.

LasVegas_Bild3Stratosphere Tower – Högsta tornet i Las Vegas
Detta var hotellet vi bodde på, men är också en sevärdhet och en upplevelse. Stratosphere Tower är ett torn på hela 350 meter som inhyser hotell, restauranger, casino och en liten nöjespark högst upp (Kaknästornet är 155 meter). Vi testade att åka en av attraktionerna på toppen kallad X-Scream ride. Det är en ”vipp bräda” som lutar ut över kanten på tornet. Sök på X Scream Ride på Youtube http://www.youtube.com/ så förstår ni hur den fungerar. Absolut det värsta vi åkt! Tänk dig att sitta i en liten vagn som åker ut över kanten, 350 meter upp i luften. Värmen gör att du svettas lite extra, så när du håller i dig så bara glider händerna. Ingenting att rekommendera för höjdrädda, annars absolut en upplevelse. Det finns fler attraktioner, men kände att det räckte efter X-Scream.

P1020741Death Valley – Dödens dal (Ca: 3 timmars från Las Vegas med bil)
Namnet stämmer verkligen, det känns som en dödens dal. Med sina 86 meter under havsytan är Death Valley Nordamerikas lägsta punkt. Vi var där en dag i juli när det är som varmast. Temperaturen låg mellan 45-50°C. Vi kom åkandes i vår Mustang med AC så insåg inte att det var så varmt för ens vi stannade för att ta bilder. Klev ur bilen, tog bilderna och höll på att få panik. Man kanske inte tror att 50°C är så varmt men den hettan i gassande sol känns verkligen. Över allt finns skyltar som varnar för fara p.g.a. extrem hetta, att du skall ha med dig gott om vatten och att du också skall stänga av AC: n för att bilen inte skall börja koka. Landskapet kan beskrivas som ett sagolandskap, det ser inte riktigt verkligt ut. Vegetationen är lika med noll och det lilla som finns är brunt, eller helt dött. Verkligen värt ett besök! Se till att ha mycket vatten och en ny bil med AC om du åker under sommaren (man promenerar inte gärna i Death Valley på sommaren!)

Hooverdammen (Ca: 40 minuter från Las Vegas med bil)
En av världens största dammar, 220 m hög. Visst är den stor och praktfull, men den ser häftigare ut på TV och i filmerna. Men eftersom den ligger så pass nära Las Vegas så är en tur hit med lite matsäck med sig värt ett besök. Räkna med 3-4 timmar.

Goldfield – SpökstadenP1020836
Denna stad var nästan helt övergiven när vi var där, men vid skrivandets stund upptäcker jag att staden har utvecklats till en turistattraktion. Se deras hemsida här: www.goldfieldghosttown.com. Har de bevarat lite av det som det såg ut förr är det absolut värt ett besök! När vi var där så svar som sagt staden nästan övergiven. Kändes som att kliva rakt in i en amerikansk skräckfilmsscen. Att allt nästan var öde var inte det hemska, utan det faktum att det fortfarande bodde folk där! Vi går efter gatan och kollar på alla gamla hus (som för övrigt en gång i tiden sett ut att vara riktigt pampiga) möter vi en gubbe på andra sidan vägen. Stämningen och miljön gjorde att det gick kalla kårar efter ryggraden! Självklart inbillar man sig att det är en inavlad mördare med sex fingrar och tre ögon. Stackars gubbe som säkert bara var ute på sin söndagspromenad.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om Las Vegas.