Reseguide New Orleans

Reseguide New Orleans
Readability

Reseguide New Orleans

New Orleans var ett av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Key West, Orlando, Tampa och Miami hit­tar du under fliken USA.

Kort­fakta New Orleans
Land: USA
Invånare: 225 000 (Storstad­som­rådet 1 025 000)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –7h
El: Amerikansk adapter behövs
Val­uta: Amerikan­ska dollar ($)


Visa större karta


New Orleans
Denna stad känns verk­li­gen inte som andra städer i USA. Byg­gnaderna är äldre och vack­rare, en liten smula Europa. När du är här så måste du också passa på att testa New Orleans ”nation­al­rätt” Jam­bal­aya! Detta är en ris­rätt likt paella, men istäl­let för bara skald­jur så du välja att få den med korv och kyck­ling. Det bästa av allt är att den ofta kan vara lite kry­d­dig och inte så smak­lös som resten av den amerikan­ska maten.

NewOrleans_FQFrench Quar­ter
Väldigt sunkigt, men abso­lut det mysi­gaste området i New Orleans! Här kryl­lar av caféer, restau­ranger och små mysiga butiker. Arkitek­turen som inte lik­nar övriga USA ger verk­li­gen kvarteren en stark prägel från den gamla söderns dagar.

.

.

.

Guidad tur
Vi hade gan­ska kort om tid i New Orleans och ville se så mycket som möjligt och valde där­för att åka på en guidad tur. Turen bokade vi via hotel­let och kostade $58 per per­son. Turen tog oss till några områ­den som var hårt drab­bade av Kat­rina, en av kyrkogår­darna, City Park samt visade oss några vackra och bety­delse­fulla byg­gnader och bostadshus.

NewOrleans_KG

Kyrkogår­dar
I New Orleans finns fler­talet större kyrkogår­dar. Ett besök till en av dessa är abso­lut värt ett besök. De är inte upp­byg­gda på samma sätt som hemma där vi gräver ner de döda, utan här har man istäl­let gravarna i små byg­gnader ovan jord. Detta för att New Orleans är upp­byggt på sump­mark och till stora delar egentli­gen lig­ger under havsy­tan. Många av gravarna är gamla och skeva, verk­li­gen en plats för att spela in skräckfilm!

NewOrleans_SKOrka­nen Kat­rina & säk­er­het
Något som vi sett på nyheterna och hört om tidi­gare var orka­nen Kat­rina. Vi förstod nog inte rik­tigt omfat­tnin­gen av den utan trodde att de byggt upp hela staden och att den skulle vara hel och ren, men tyvärr finns fort­farande stora kvarter som är helt raser­ade. Detta har med­fört sig mycket krim­i­nalitet och man bör passa sig i vilka områ­den man rör sig. Vi behövde inte ens fråga utan fick en karta av infor­ma­tio­nen på hotel­let där en kvinna strök över några områ­den och sade att där ska vi inte vara, det är inte säkert.


New Orleans var ett av våra stopp på vägen när vi bilade runt i Florida. Reseguider för våra andra stopp på vägen, Key West, Orlando, Tampa och Miami hittar du under fliken USA.

Kortfakta New Orleans
Land: USA
Invånare: 225 000 (Storstadsområdet 1 025 000)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -7h
El: Amerikansk adapter behövs
Valuta: Amerikanska dollar ($)


Visa större karta


New Orleans
Denna stad känns verkligen inte som andra städer i USA. Byggnaderna är äldre och vackrare, en liten smula Europa. När du är här så måste du också passa på att testa New Orleans ”nationalrätt” Jambalaya! Detta är en risrätt likt paella, men istället för bara skaldjur så du välja att få den med korv och kyckling. Det bästa av allt är att den ofta kan vara lite kryddig och inte så smaklös som resten av den amerikanska maten.

NewOrleans_FQFrench Quarter
Väldigt sunkigt, men absolut det mysigaste området i New Orleans! Här kryllar av caféer, restauranger och små mysiga butiker. Arkitekturen som inte liknar övriga USA ger verkligen kvarteren en stark prägel från den gamla söderns dagar.

.

.

.

Guidad tur
Vi hade ganska kort om tid i New Orleans och ville se så mycket som möjligt och valde därför att åka på en guidad tur. Turen bokade vi via hotellet och kostade $58 per person. Turen tog oss till några områden som var hårt drabbade av Katrina, en av kyrkogårdarna, City Park samt visade oss några vackra och betydelsefulla byggnader och bostadshus.

NewOrleans_KG

Kyrkogårdar
I New Orleans finns flertalet större kyrkogårdar. Ett besök till en av dessa är absolut värt ett besök. De är inte uppbyggda på samma sätt som hemma där vi gräver ner de döda, utan här har man istället gravarna i små byggnader ovan jord.  Detta för att New Orleans är uppbyggt på sumpmark och till stora delar egentligen ligger under havsytan. Många av gravarna är gamla och skeva, verkligen en plats för att spela in skräckfilm!

NewOrleans_SKOrkanen Katrina & säkerhet
Något som vi sett på nyheterna och hört om tidigare var orkanen Katrina. Vi förstod nog inte riktigt omfattningen av den utan trodde att de byggt upp hela staden och att den skulle vara hel och ren, men tyvärr finns fortfarande stora kvarter som är helt raserade. Detta har medfört sig mycket kriminalitet och man bör passa sig i vilka områden man rör sig. Vi behövde inte ens fråga utan fick en karta av informationen på hotellet där en kvinna strök över några områden och sade att där ska vi inte vara, det är inte säkert.