Reseguide New York

Reseguide New York
Readability

Reseguide New York

Reseguide New York

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om New York, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta New York

Land: USA
Invånare: 8 300 000 (Man­hat­tan 1 600 000 inv.)
Språk: Engel­ska
Tidsskill­nad: –6
El: Adapter behövs.
Val­uta: Amerikansk dol­lar ($)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.nyc​.gov/​p​o​r​t​a​l​/​s​i​t​e​/​n​y​c​g​o​v​/​?​f​r​o​n​t​_​d​o​o​r​=true


Visa större karta


P1020041New York – Staden som aldrig sover

Staden som aldrig sover — Uttrycket stäm­mer verk­li­gen! Här finns alltid något att göra, dygnet runt, 365 dagar om året. Detta är en världsmetropol när det gäller nöjen och sevärd­heter. Här kan du uppl­eva Kina och Ital­ien – på samma dag! Reseguiderna om New York som vi läst tidi­gare stämde verk­li­gen! Så här i efter­hand när jag sit­ter och skriver om vår New Yorkresa så går näs­tan några rys­ningar efter ryg­graden. Bara att strosa runt på gatorna och känna igen platser från TV-​serier och känna den sanna New Yorkan­dan är en upplevelse i sig. Detta är en RIK­TIG storstad!

Rock­e­feller Cen­ter — New Yorks bästa utkik­splats?

Detta är egentli­gen ett helt kom­plex med byg­gnader, men vi har här valt att skriva om Rock­e­feller Cen­ter – Top of the Rock, vilket är en utkik­splats som vi var upp till.
Byg­gnaden Rock­e­feller Cen­ter är en skyskrapa på 71 våningar där du har möj­lighet att åka upp till den 70: onde vånin­gen. Här har du en fan­tastisk bild över New York i 360 graders vy. Du ser bl.a. den Cen­tral Park, Empire State Build­ing, Chrysler Build­ing. Har tyvärr inte vart upp I Empire State Build­ing men skulle gissa på att utik­ten hä är bat­ter då Empire State Build­ing blir en del av utsik­ten. Per­fekt för rik­tigt snygga foton över New Yorks Sky­line. Rock­e­feller Cen­ter lig­ger på den 49:e gatan, 5 avenyn.

Cen­tral Park – New Yorks lun­gorP1020014

Först och främst så är parken mycket större än vi trott, fyra km lång och näs­tan en km bred. Här har man abso­lut inga prob­lem att spendera en hel dag. Det finns gott om sevärd­heter, gatu­up­p­trä­dan­den och mysiga prom­e­nad­vä­gar. Eller var­för inte åka igenom cen­tral park med häst och vagn?

Bat­tery Park

Parken lig­ger längst ned på Man­hat­tans södra udde. Detta är en av New Yorks äld­sta allmänna platser, det är också här du köper din bil­jet till Lib­erty Island och Fri­hets­gudin­nan. Här finns fullt med ”män­skliga statyer” och andra tur­ist­saker. Parken i sig var gan­ska tråkig, så har du full­späckat schema kan vi rek­om­mendera att lägga denna långt ned. Måste också tillägga att vi tog en prom­e­nad hit från 34 gatan. Tänkte att så långt är det väll inte?! Den prom­e­naden tog 45 tim­mar i tur­ist­fart.

China Town

Bil­ligt krim­skrams, restau­ranger och kineser – lite snabbt sam­man­fat­tat. Kina Town är ett måste när du är i New York. Helt plöt­sligt har du ”läm­nat” Man­hat­tan och de höga skyskra­porna, folket och stressen och ham­nat i Kina. Byg­gnaderna är lägre och min­dre och pyn­tade med kine­siska tecken och fig­urer. Rik­tigt mysigt område att strosa runt i, shoppa lite krim­skrams och äta en god bit mat.

Lit­tle Italy (näs­tan granne med Kina Town)

Även Lit­tle Italy är helt klart värt ett besök. Här finns en massa goda Ital­ien­ska restau­ranger och små mysiga butiker.

Times Square

Man­hat­tans hjärta – full med neon­skyl­tar & stor­bildsskär­mar som visar reklam för allt du kan tänka dig! Filmer, skor, tug­gumi, bilar, shower etc. Besök denna livliga plats när det är mörkt ute för att få se gatorna lysas upp av neon. Ett måste för fotoal­bumet! Det är denna plats som man ofta ser på TV och förknip­par med New York.


Bod­ies – The Exhi­bi­tion

Bod­ies – The Exhi­bi­tion är en utställ­ning om den män­skliga krop­pen, men med rik­tiga krop­par som exem­pel. Du får se olika sjuk­do­mar så som can­cer, hur det verk­li­gen ser ut! Lun­gor på en ick­erökare och en rökare, fos­ter från ett tidigt stadie till näs­tan färdiga osv. Och allt är gjort med rik­tiga krop­par, rik­tiga sjuk­do­mar. Man blir näs­tan illamående och får lite innbil­ningssjuka efter att ha vart där, men abso­lut nyt­tigt och värt ett besök!
Adress: 11 Ful­ton St. NY. (lower man­hat­tan) Tel. +1 888 9 BOD­IES (+ 1 888 9 263 437)
Hem­sida: http://​www​.bod​i​es​the​ex​hi​bi​tion​.com/

Shop­ping i New York

Att shoppa på Man­hat­tan är kul! Här finns ett enormt utbud av allt. Ett bra tipps om du är ute efter något speci­fikt är att kika runt i de olika butik­erna då de slåss hårt om kun­derna och ofta lockar med REA och spe­cialer­b­ju­dan­den. En butik vi hand­lade mycket i och som är väldigt bil­lig är Burling­ton Coat Fac­tory (finns lite över­allt i USA), lig­ger korsnin­gen 6:e avenyn, 22 gatan. Butiken är enorm och väldigt rörig, så räkna med att det tar en stund att gå igenom allt och räkna med mycket skit.

Mat & Dryck i New York

Att hitta en restau­rang som pas­sar är inget prob­lem. New York är en mångkul­turell stad vilket resul­terar i att hela världens mat finns pre­sen­terad i de flesta priser. Något som vi trodde skulle vara svårt är att äta bil­ligt, men det är inget prob­lem. Du kan äta allt från en Piz­za­slice (lunch­stor­lek) för $12 eller en lunch från $56 om du letar lite. Du kan också gå på de lite finare restau­rangerna, där kan du betala hur mycket som helst. Pris­erna vari­erar kraftigt. Vill man åka på en bud­getresa så är detta lätt i New York, men roli­gast har man givetvis med pen­gar, mycket pengar =)

Trans­port i New York

Det roliga med denna jättes­tad är att det är väldigt lätt att lära sig att hitta (så länge du håller dig på Man­hat­tan). Alla gator är döpta efter num­mer och kor­sas av avenyer, som också är döpta efter num­mer. Så frå­gar du efter en adress så vet du näs­tan alltid vart den lig­ger, te.x. Burling­ton Coat Fac­tory, 22:a gatan/6:e avenyn. Det är också väldigt lätt att åka tun­nel­bana i New York, eller ta bara en taxi. De är inte så dyra och du får se mycket mer! Tänk på avstån­den när du tit­tar på en karta, Man­hat­tan är STORT! Det som är ett par cen­time­ter på kar­tan kan vara ett par kilo­me­ter i verkligheten.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om New York.

Reseguide New York

Nedan följer en reseguide med lite restips om New York, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta New York

Land: USA
Invånare: 8 300 000 (Manhattan 1 600 000 inv.)
Språk: Engelska
Tidsskillnad: -6
El: Adapter behövs.
Valuta: Amerikansk dollar ($)
Officiell hemsida: http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/?front_door=true


Visa större karta


P1020041New York – Staden som aldrig sover

Staden som aldrig sover – Uttrycket stämmer verkligen! Här finns alltid något att göra, dygnet runt, 365 dagar om året. Detta är en världsmetropol när det gäller nöjen och sevärdheter. Här kan du uppleva Kina och Italien – på samma dag! Reseguiderna om New York som vi läst tidigare stämde verkligen! Så här i efterhand när jag sitter och skriver om vår New Yorkresa så går nästan några rysningar efter ryggraden. Bara att strosa runt på gatorna och känna igen platser från TV-serier och känna den sanna New Yorkandan är en upplevelse i sig. Detta är en RIKTIG storstad!

Rockefeller Center – New Yorks bästa utkiksplats?

Detta är egentligen ett helt komplex med byggnader, men vi har här valt att skriva om Rockefeller Center – Top of the Rock, vilket är en utkiksplats som vi var upp till.
Byggnaden Rockefeller Center är en skyskrapa på 71 våningar där du har möjlighet att åka upp till den 70: onde våningen. Här har du en fantastisk bild över New York i 360 graders vy. Du ser bl.a. den Central Park, Empire State Building, Chrysler Building. Har tyvärr inte vart upp I Empire State Building men skulle gissa på att utikten hä är batter då Empire State Building blir en del av utsikten. Perfekt för riktigt snygga foton över New Yorks Skyline. Rockefeller Center ligger på den 49:e gatan, 5 avenyn.

Central Park – New Yorks lungorP1020014

Först och främst så är parken mycket större än vi trott, fyra km lång och nästan en km bred. Här har man absolut inga problem att spendera en hel dag. Det finns gott om sevärdheter, gatuuppträdanden och mysiga promenadvägar. Eller varför inte åka igenom central park med häst och vagn?

Battery Park

Parken ligger längst ned på Manhattans södra udde. Detta är en av New Yorks äldsta allmänna platser, det är också här du köper din biljet till Liberty Island och Frihetsgudinnan. Här finns fullt med ”mänskliga statyer” och andra turistsaker. Parken i sig var ganska tråkig, så har du fullspäckat schema kan vi rekommendera att lägga denna långt ned. Måste också tillägga att vi tog en promenad hit från 34 gatan. Tänkte att så långt är det väll inte?! Den promenaden tog 4-5 timmar i turistfart.

China Town

Billigt krimskrams, restauranger och kineser – lite snabbt sammanfattat. Kina Town är ett måste när du är i New York. Helt plötsligt har du ”lämnat” Manhattan och de höga skyskraporna, folket och stressen och hamnat i Kina. Byggnaderna är lägre och mindre och pyntade med kinesiska tecken och figurer. Riktigt mysigt område att strosa runt i, shoppa lite krimskrams och äta en god bit mat.

Little Italy (nästan granne med Kina Town)

Även Little Italy är helt klart värt ett besök. Här finns en massa goda Italienska restauranger och små mysiga butiker.

Times Square

Manhattans hjärta – full med neonskyltar & storbildsskärmar som visar reklam för allt du kan tänka dig! Filmer, skor, tuggumi, bilar, shower etc. Besök denna livliga plats när det är mörkt ute för att få se gatorna lysas upp av neon. Ett måste för fotoalbumet! Det är denna plats som man ofta ser på TV och förknippar med New York.


Bodies – The Exhibition

Bodies – The Exhibition är en utställning om den mänskliga kroppen, men med riktiga kroppar som exempel. Du får se olika sjukdomar så som cancer, hur det verkligen ser ut! Lungor på en ickerökare och en rökare, foster från ett tidigt stadie till nästan färdiga osv. Och allt är gjort med riktiga kroppar, riktiga sjukdomar. Man blir nästan illamående och får lite innbilningssjuka efter att ha vart där, men absolut nyttigt och värt ett besök!
Adress: 11 Fulton St. NY. (lower manhattan) Tel. +1 888 9 BODIES (+ 1 888 9 263 437)
Hemsida: http://www.bodiestheexhibition.com/

Shopping i New York

Att shoppa på Manhattan är kul! Här finns ett enormt utbud av allt. Ett bra tipps  om du är ute efter något specifikt är att kika runt i de olika butikerna då de slåss hårt om kunderna och ofta lockar med REA och specialerbjudanden. En butik vi handlade mycket i och som är väldigt billig är Burlington Coat Factory (finns lite överallt i USA), ligger korsningen 6:e avenyn, 22 gatan. Butiken är enorm och väldigt rörig, så räkna med att det tar en stund att gå igenom allt och räkna med mycket skit.

Mat & Dryck i New York

Att hitta en restaurang som passar är inget problem. New York är en mångkulturell stad vilket resulterar i att hela världens mat finns presenterad i de flesta priser. Något som vi trodde skulle vara svårt är att äta billigt, men det är inget problem. Du kan äta allt från en Pizzaslice (lunchstorlek) för $1-2 eller en lunch från $5-6 om du letar lite. Du kan också gå på de lite finare restaurangerna, där kan du betala hur mycket som helst. Priserna varierar kraftigt. Vill man åka på en budgetresa så är detta lätt i New York, men roligast har man givetvis med pengar, mycket pengar =)

Transport i New York

Det roliga med denna jättestad är att det är väldigt lätt att lära sig att hitta (så länge du håller dig på Manhattan). Alla gator är döpta efter nummer och korsas av avenyer, som också är döpta efter nummer. Så frågar du efter en adress så vet du nästan alltid vart den ligger, te.x. Burlington Coat Factory, 22:a gatan/6:e avenyn. Det är också väldigt lätt att åka tunnelbana i New York, eller ta bara en taxi. De är inte så dyra och du får se mycket mer! Tänk på avstånden när du tittar på en karta, Manhattan är STORT! Det som är ett par centimeter på kartan kan vara ett par kilometer i verkligheten.


Tack för att du tog dig tid att läsa vår reseguide om New York.