Reseguide Peking – Kina

Reseguide Peking – Kina
Readability

Reseguide Peking - Kina

Kort­fakta Peking (Bei­jing) Kina
Land: Kina
Invånare: ca 19 650 000
Språk: Kine­siska
Tidsskill­nad: + 7 h
El: På de flesta ställen och fram för allt på hotellen finns amerikan­skt, brit­tiskt och van­ligt sven­skt elut­tag.
Val­uta: Ren­minbi (men ordet Yuán är det som används vid pris­sät­tningar och bety­der egentli­gen bara myn­ten­het).
Visum: För att resa till Kina (Hong Kong undan­taget) behövs visum. Detta bör sökas i god tid innan avresa och detta görs på http://​www​.visaforchina​.org. Det är enkelt att söka visum, se bara till att ha ALLA pap­per redo när ni besöker Kine­siska visum kontoret.

Peking

När du kom­mer till Peking så räcker det med att komma ut från fly­g­plat­sen (eller som för oss, tågsta­tio­nen) för att känna att här är det inte som hemma. Visst, Peking är en stor stad till ytan men här trängs näs­tan 20 000 000 män­niskor! Det märks tydligt på väl­trafik­er­ade gator där ett hav av män­niskor bara väller fram.

Kine­siska muren — Det långa slottet

Kine­siska muren som är jor­dens största byg­gnad och tog drygt 300 år att bygga är något du inte får missa när du är i Peking. Vi valde att besöka Mutianyu där vi hört att det inte skulle vara extremt mycket folk och var över­ly­ck­liga över det. Vi tyckte det fanns folk så att det räckte och blev över ändå. Muren bör­jade byg­gas under 1300-​talet och stod inte färdig för ens 1600-​talet, näs­tan 900 mil lång! Kan säga en sak, maf­figt! Detta är en av de saker som man ser på Dicov­ery chan­nel och dröm­mer om att se och plöt­sligt står vi här. Tyvärr var det väldigt varmt och i prin­cip vin­d­stilla när vi besökte den så vi blev slöa och gick bara en liten bit efter den, men åker ni under svalare peri­oder så kan jag tänka mig att en van­dring efter muren verk­li­gen är ett minne för livet!

För­b­judna staden

Detta är till­sam­mans med Kine­siska muren en av två saker du abso­lut inte får missa i Peking men för­bered dig på en sak, enorma folk­mängder! Tyvärr så mycket folk under högsä­song att det näs­tan förstör hela upplevelsen, men bara näs­tan. Vi tog en guidad tur som tog drygt två tim­mar och det räcker gott och väl för oss men vill du så kan du gå omkring här en hel dag och ändå se nya saker hela tiden för för­b­judna staden är rik­tigt stor. Tyvärr förstod vi inte vår guide så bra då hon talade grov kinesiska/​engelska. Men vi förstod att staden byg­gdes mel­lan 14061420 och att enligt sägen så består för­b­judna staden av 9 999 och ett halvt rum då 10 000 rum skulle vara en förolämp­n­ing mot himlen. Trots staden är så gam­mal är den i förvå­nans­värt gott skick.

Shoppa i Peking

För att shoppa i Peking så rek­om­menderar vi Silk Mar­ket. Detta är en enorm inomhus­mark­nad där du kan handla allt från kläder och smy­cken till inred­ning och elek­tronik i alla dess for­mer. Det mesta (om inte allt!) är piratko­pior. Pris­erna vi fick betala var ca 30:- för en Piké t-​shirt, max en hun­dring för ett par skor (hörde försäl­jare ropa Con­verse 30:-! Så testa dig fram. Blir någon sur för att du pru­tar för mycket så gå bara vidare, det finns många stånd som säl­jer exakt samma saker. Köpte en rejäl vin­ter­jacka som säk­ert skulle ha kostat minst 1 500:- hemma för 400:-. Detta var pré­cis när vi kom dit och säk­ert skulle jag kunna ha fått den för 200:- om jag pru­tat hår­dare, men som Hasse brukar säga, det drab­bar ingen fattig!

Kollek­tiv­trafik i Peking

Kollek­tiv­trafiken i Peking vågade vi aldrig testa på utan tog alltid taxi vilket är jät­te­bil­ligt. Se bara till att taxi­chauf­fören slår på tax­am­e­tern när ni sät­ter er i bilen. Det kan annars hända att han kör er till ett ”fast pris” bara för att ni är tur­is­ter och det kan bli dyrt. Slår han inte på den utan bör­jar bråka så ta en annan taxi. Tyvärr så är de flesta taxi­chauf­förer väldigt dåliga på engel­ska (tror inte vi träf­fade en enda som kunde prata alls) och detta kan ibland ställa till det. Se till att ha alla era des­ti­na­tioner anteck­nade på kine­siska så ni kan visa detta för chauf­fören. Detta hjälper hotellen gärna till med. De brukar till och med ha förtryckta kort som man bara krys­sar i vart man vill.

Hotell och boende i Peking

Hotellen är över lag bil­liga i Peking, men som över allt annars så ju finare man bor desto mer kostar det. Ett fem­stjärnigt hotell kan du få för runt 800:- och där blir du mer än nöjd. En sak som är kon­stiga med hotellen är att själva boen­det är rel­a­tivt bil­ligt medans skall du göra något på hotel­let (som att äta eller ta en öl) så kostar det skjor­tan. Bara frukosten på vårt hotell kostade 200:-/person. Går du istäl­let på en lokal restau­rang så beta­lar du runt en tia. Det samma med ölen. På hotel­let kostade de runt 60:- och efter gatan 510:- och där har du också förde­len att du ser lite folk.

Att tänka på:

Som väster­län­ning så var lite på din vakt. Många kineser tror att du är storm­rik bara för att man kom­mer från väst och försöker tyvärr utnyt­tja detta. Var också beredd på att folk glor väldig och inte särskilt diskret. Du står vid ett övergångsställe och vän­tar på att gå över och har sex mil­jardet knähöga kineser runt om dig som alla står och tit­tar på en sak, dig! När vi var Yang­shou, en semes­terort i södra Kina, var vi till och med om att en familj stop­pade oss och ville ta kort på deras son till­sam­mans med oss.

En liten tankeställare…

Kina är en kom­mu­nist­stat, om än väldigt kom­mer­siell, men ändå inte alls som hemma när det gäller åsik­ts­fri­het, tryck­fri­het och så vidare. Vi pratade mycket med en av våra guider om detta och han trodde oss näs­tan inte när vi berät­tade att i Sverige får du tycka och tänka som du vill och fram­för allt säga skriva vad du vill i t.ex. tid­ningar och TV. Vi frå­gade då (även om vi egentli­gen redan vis­ste svaret) vad som skulle hända honom om han kri­tis­er­ade kom­mu­nist­par­tiet öppet i tid­ningar och TV, han sva­rade då med självk­larhet att då skulle han bara försvinna spår­löst en dag och kanske aldrig mer komma till­baka. Tid­ningar, TV och inter­net är cen­sur­erade av staten och de bestäm­mer pré­cis vilken infor­ma­tion befolknin­gen skall få. Vi frå­gade vår guide om han hört talats om mas­sak­ern vid Him­mel­ska Fridens torg och han vis­ste att något hänt där men inte rik­tigt vad och att stridsvagnar vart inblandade. Herre gud, runt 3000 män­niskor skadades eller dödades i hans hem­stad och han vet inte om hela san­nin­gen! Ibland upp­skat­tar man verk­li­gen fri­heten i Sverige för lite.

Kortfakta Peking (Beijing) Kina
Land: Kina
Invånare: ca 19 650 000
Språk: Kinesiska
Tidsskillnad: + 7 h
El: På de flesta ställen och fram för allt på hotellen finns amerikanskt, brittiskt och vanligt svenskt eluttag.
Valuta: Renminbi (men ordet Yuán är det som används vid prissättningar och betyder egentligen bara myntenhet).
Visum: För att resa till Kina (Hong Kong undantaget) behövs visum. Detta bör sökas i god tid innan avresa och detta görs på http://www.visaforchina.org. Det är enkelt att söka visum, se bara till att ha ALLA papper redo när ni besöker Kinesiska visum kontoret.

 

Peking

När du kommer till Peking så räcker det med att komma ut från flygplatsen (eller som för oss, tågstationen) för att känna att här är det inte som hemma. Visst, Peking är en stor stad till ytan men här trängs nästan 20 000 000 människor! Det märks tydligt på vältrafikerade gator där ett hav av människor bara väller fram.

 

Kinesiska muren – Det långa slottet

Kinesiska muren som är jordens största byggnad och tog drygt 300 år att bygga är något du inte får missa när du är i Peking. Vi valde att besöka Mutianyu där vi hört att det inte skulle vara extremt mycket folk och var överlyckliga över det. Vi tyckte det fanns folk så att det räckte och blev över ändå. Muren började byggas under 1300-talet och stod inte färdig för ens 1600-talet, nästan 900 mil lång! Kan säga en sak, maffigt! Detta är en av de saker som man ser på Dicovery channel och drömmer om att se och plötsligt står vi här. Tyvärr var det väldigt varmt och i princip vindstilla när vi besökte den så vi blev slöa och gick bara en liten bit efter den, men åker ni under svalare perioder så kan jag tänka mig att en vandring efter muren verkligen är ett minne för livet!

 

Förbjudna staden

Detta är tillsammans med Kinesiska muren en av två saker du absolut inte får missa i Peking men förbered dig på en sak, enorma folkmängder! Tyvärr så mycket folk under högsäsong att det nästan förstör hela upplevelsen, men bara nästan. Vi tog en guidad tur som tog drygt två timmar och det räcker gott och väl för oss men vill du så kan du gå omkring här en hel dag och ändå se nya saker hela tiden för förbjudna staden är riktigt stor. Tyvärr förstod vi inte vår guide så bra då hon talade grov kinesiska/engelska. Men vi förstod att staden byggdes mellan 1406 – 1420 och att enligt sägen så består förbjudna staden av 9 999 och ett halvt rum då 10 000 rum skulle vara en förolämpning mot himlen. Trots staden är så gammal är den i förvånansvärt gott skick.

 

Shoppa i Peking

För att shoppa i Peking så rekommenderar vi Silk Market. Detta är en enorm inomhusmarknad där du kan handla allt från kläder och smycken till inredning och elektronik i alla dess former. Det mesta (om inte allt!) är piratkopior. Priserna vi fick betala var ca 30:- för en Piké t-shirt, max en hundring för ett par skor (hörde försäljare ropa Converse 30:-! Så testa dig fram. Blir någon sur för att du prutar för mycket så gå bara vidare, det finns många stånd som säljer exakt samma saker. Köpte en rejäl vinterjacka som säkert skulle ha kostat minst 1 500:- hemma för 400:-. Detta var precis när vi kom dit och säkert skulle jag kunna ha fått den för 200:- om jag prutat hårdare, men som Hasse brukar säga, det drabbar ingen fattig!

Kollektivtrafik i Peking

Kollektivtrafiken i Peking vågade vi aldrig testa på utan tog alltid taxi vilket är jättebilligt. Se bara till att taxichauffören slår på taxametern när ni sätter er i bilen. Det kan annars hända att han kör er till ett ”fast pris” bara för att ni är turister och det kan bli dyrt. Slår han inte på den utan börjar bråka så ta en annan taxi. Tyvärr så är de flesta taxichaufförer väldigt dåliga på engelska (tror inte vi träffade en enda som kunde prata alls) och detta kan ibland ställa till det. Se till att ha alla era destinationer antecknade på kinesiska så ni kan visa detta för chauffören. Detta hjälper hotellen gärna till med. De brukar till och med ha förtryckta kort som man bara kryssar i vart man vill.

 

Hotell och boende i Peking

Hotellen är över lag billiga i Peking, men som över allt annars så ju finare man bor desto mer kostar det. Ett femstjärnigt hotell kan du få för runt 800:- och där blir du mer än nöjd. En sak som är konstiga med hotellen är att själva boendet är relativt billigt medans skall du göra något på hotellet (som att äta eller ta en öl) så kostar det skjortan. Bara frukosten på vårt hotell kostade 200:-/person. Går du istället på en lokal restaurang så betalar du runt en tia. Det samma med ölen. På hotellet kostade de runt 60:- och efter gatan 5-10:- och där har du också fördelen att du ser lite folk.

 

Att tänka på:

Som västerlänning så var lite på din vakt. Många kineser tror att du är stormrik bara för att man kommer från väst och försöker tyvärr utnyttja detta. Var också beredd på att folk glor väldig och inte särskilt diskret. Du står vid ett övergångsställe och väntar på att gå över och har sex miljardet knähöga kineser runt om dig som alla står och tittar på en sak, dig! När vi var Yangshou, en semesterort i södra Kina, var vi till och med om att en familj stoppade oss och ville ta kort på deras son tillsammans med oss.

 

En liten tankeställare…

Kina är en kommuniststat, om än väldigt kommersiell, men ändå inte alls som hemma när det gäller åsiktsfrihet, tryckfrihet och så vidare. Vi pratade mycket med en av våra guider om detta och han trodde oss nästan inte när vi berättade att i Sverige får du tycka och tänka som du vill och framför allt säga skriva vad du vill i t.ex. tidningar och TV. Vi frågade då (även om vi egentligen redan visste svaret) vad som skulle hända honom om han kritiserade kommunistpartiet öppet i tidningar och TV, han svarade då med självklarhet att då skulle han bara försvinna spårlöst en dag och kanske aldrig mer komma tillbaka. Tidningar, TV och internet är censurerade av staten och de bestämmer precis vilken information befolkningen skall få. Vi frågade vår guide om han hört talats om massakern vid Himmelska Fridens torg och han visste att något hänt där men inte riktigt vad och att stridsvagnar vart inblandade. Herre gud, runt 3000 människor skadades eller dödades i hans hemstad och han vet inte om hela sanningen! Ibland uppskattar man verkligen friheten i Sverige för lite.