Reseguide Cusco, Puno, Lake Titicaca och Machu Picchu

Reseguide Cusco, Puno, Lake Titicaca och Machu Picchu
Readability

Reseguide Cusco, Puno, Lake Titicaca och Machu Picchu

Nedan föl­jer lite resetips och sevärd­heter i Cusco, Puno, Lake Tit­i­caca och Machu Picchu.

Hans höjdsjukFörst lite om höjdsjuka…

Trots rek­om­men­da­tion­erna att åka buss upp för att min­ska risken för höjd­sjuka så valde vi att ta fly­get. Buss­turen skulle ha tagit oss runt 24 tim­mar på en non-​stop buss och det kän­des inte som ett alternativ.

Kände direkt när vi klev av planet att 3 400 meter över havet verk­li­gen påverkar krop­pen då luften är väldigt tunn. Allt som annars är så enkelt blev plöt­sligt väldigt, väldigt job­bigt. Att bara ta en kort prom­e­nad gjorde att man blev helt utmat­tad och andfådd.

Höjd­sjuka är något som inte alla råkar ut för och man vet inte innan om man kom­mer att bli drab­bad. Tyvärr finns inga före­byg­gande åtgärder, som vi förstod det, att vidta innan, föru­tom att stiga långsamt. Det vill säga bil eller buss, vilket tar sin lilla tid.

Mild höjd­sjuka i sig är inget livshotande men otäckt. Sym­tomen är huvud­värk, illamående och and­ningssvårigheter, unge­fär som en rejäl bak­fylla. Detta märks tydligt när man sover och helt plöt­sligt vak­nar med ett ryck, allde­les and­fådd på grund av känslan att inte få luft.

Ett tips är att ta ett par dagar där man tar det lugnt och sover mycket för att vänja sig vid höj­den. Ett annat tips är att fråga på hotel­let om de erb­juder syr­gas. Detta kan hjälpa dig att bli kvitt höjd­sjukesymp­tomen på bara 5 minuter.

Cusco

Cusco var vårt första stopp på vår resa i Perus del av Anderna. Staden grun­dades redan på 1200-​talet och det känns att staden är gam­mal. Som övriga Peru är även Cusco en mycket fat­tig stad och detta märks tyvärr gan­ska tydligt, men en trevli­gare befolkn­ing får man leta efter. Här kän­ner man sig verk­li­gen välkom­men! Bra ser­vice, god mat, gott vin och fina vyer, vad mer behöver man!?

I och runt Cusco finns gott om sevärd­heter och fast att vi gärna ville så han vi inte med alla utan valde att först ta det lugnt några dagar (Hasse fick en släng av höjd­sjuka) och sedan besöka Sacsayhuamán.

Sac­say­huamán – I utkan­ten av Cusco

Hit bokade vi en pri­vatchauf­för och guide via hotel­let. Vi beta­lade runt 500 kr vilket säk­ert är över­pris om man jäm­för med vad man kan få på gatan men vi tyckte att det var värt det. I priset ing­ick (näs­tan) engel­sk­ta­lande guide, chauf­för samt bil (tänk gamal skrut­tbil). Trafiken är gan­ska hys­terisk, men tack gode gud så är vägarna i så dåligt skick att det inte går att hålla några högre hastigheter.

Sac­say­huamán är ett befäst­nings­lik­nande område helt byggt i sten från gamla Inka­triket som lig­ger på en höjd av 3 700 meter över havet, det vill säga ännu högre än Cusco som lig­ger på 3 400 meter. Några hun­dra meters skill­nad låter kanske inte så mycket, men det känns. Här fick vi bland annat testa på en ”magisk” sten som skulle ge oss extra kraft men kände ingen skillnad.

Puno och Lake Titicaca

Till Puno åkte vi tåg från Cusco, en ca 10 tim­mar lång färd. Tåget är lyx­igt inrett och man reser bekvämt. Det serveras trerät­ters mid­dag, after-​noon tea och drinkar ombord till­sam­mans med musik och under­håll­ning. Det är med blandade känslor som man sip­par på en god drink sam­tidig som man passerar urfat­tiga byar och städer.

Machu Pic­chu

Anled­nin­gen till att vi åkte till Peru och Anderna från första bör­jan var för att besöka Machu Pic­chu. Staden byg­gdes under mit­ten av 1400-​talet och var bebodd fram till span­ska erövrin­gen av Peru 1532 då Inkain­di­an­erna över­gav staden och den glömdes bort fram tills det att amerika­nen Hir­man Bing­ham år 1911 till­sam­mans med några lokala bön­der hit­tade staden.

En sak som vi inte var för­beredda på var alla tur­is­ter! En sak är säker, Machu Pic­chu är en tur­ist­mag­net och besöks av tusen­tals tur­is­ter dagli­gen. Låt inte detta skrämma dig, det är helt klart värt ett besök. De gamla byg­gnaderna och utsik­ten är häpnadsväckande.

Vi valde att boka en pri­vat guide som visade oss runt och berät­tade his­to­rien om Machu Piuc­chu samt vad de olika byg­gnaderna använts till, helt klart värt pen­garna! Kom ihåg att Machu Pic­chu är stort med mycket trap­por och tunn luft, så räkna med en heldag.

Nedan följer lite resetips och sevärdheter i Cusco, Puno, Lake Titicaca och Machu Picchu.

 

Hans höjdsjukFörst lite om höjdsjuka…

Trots rekommendationerna att åka buss upp för att minska risken för höjdsjuka så valde vi att ta flyget. Bussturen skulle ha tagit oss runt 24 timmar på en non-stop buss och det kändes inte som ett alternativ.

Kände direkt när vi klev av planet att 3 400 meter över havet verkligen påverkar kroppen då luften är väldigt tunn. Allt som annars är så enkelt blev plötsligt väldigt, väldigt jobbigt. Att bara ta en kort promenad gjorde att man blev helt utmattad och andfådd.

Höjdsjuka är något som inte alla råkar ut för och man vet inte innan om man kommer att bli drabbad. Tyvärr finns inga förebyggande åtgärder, som vi förstod det, att vidta innan, förutom att stiga långsamt. Det vill säga bil eller buss, vilket tar sin lilla tid.

Mild höjdsjuka i sig är inget livshotande men otäckt. Symtomen är huvudvärk, illamående och andningssvårigheter, ungefär som en rejäl bakfylla. Detta märks tydligt när man sover och helt plötsligt vaknar med ett ryck, alldeles andfådd på grund av känslan att inte få luft.

Ett tips är att ta ett par dagar där man tar det lugnt och sover mycket för att vänja sig vid höjden. Ett annat tips är att fråga på hotellet om de erbjuder syrgas. Detta kan hjälpa dig att bli kvitt höjdsjukesymptomen på bara 5 minuter.

 

Cusco

Cusco var vårt första stopp på vår resa i Perus del av Anderna. Staden grundades redan på 1200-talet och det känns att staden är gammal. Som övriga Peru är även Cusco en mycket fattig stad och detta märks tyvärr ganska tydligt, men en trevligare befolkning får man leta efter. Här känner man sig verkligen välkommen! Bra service, god mat, gott vin och fina vyer, vad mer behöver man!?

I och runt Cusco finns gott om sevärdheter och fast att vi gärna ville så han vi inte med alla utan valde att först ta det lugnt några dagar (Hasse fick en släng av höjdsjuka) och sedan besöka Sacsayhuamán.

 

Sacsayhuamán – I utkanten av Cusco

Hit bokade vi en privatchaufför och guide via hotellet. Vi betalade runt 500 kr vilket säkert är överpris om man jämför med vad man kan få på gatan men vi tyckte att det var värt det. I priset ingick (nästan) engelsktalande guide, chaufför samt bil (tänk gamal skruttbil). Trafiken är ganska hysterisk, men tack gode gud så är vägarna i så dåligt skick att det inte går att hålla några högre hastigheter.

Sacsayhuamán är ett befästningsliknande område helt byggt i sten från gamla Inkatriket som ligger på en höjd av 3 700 meter över havet, det vill säga ännu högre än Cusco som ligger på 3 400 meter. Några hundra meters skillnad låter kanske inte så mycket, men det känns. Här fick vi bland annat testa på en ”magisk” sten som skulle ge oss extra kraft men kände ingen skillnad.

 

Puno och Lake Titicaca

Till Puno åkte vi tåg från Cusco, en ca 10 timmar lång färd. Tåget är lyxigt inrett och man reser bekvämt. Det serveras trerätters middag, after-noon tea och drinkar ombord tillsammans med musik och underhållning. Det är med blandade känslor som man sippar på en god drink samtidig som man passerar urfattiga byar och städer.

 

Machu Picchu

Anledningen till att vi åkte till Peru och Anderna från första början var för att besöka Machu Picchu. Staden byggdes under mitten av 1400-talet och var bebodd fram till spanska erövringen av Peru 1532 då Inkaindianerna övergav staden och den glömdes bort fram tills det att amerikanen Hirman Bingham år 1911 tillsammans med några lokala bönder hittade staden.

En sak som vi inte var förberedda på var alla turister! En sak är säker, Machu Picchu är en turistmagnet och besöks av tusentals turister dagligen. Låt inte detta skrämma dig, det är helt klart värt ett besök. De gamla byggnaderna och utsikten är häpnadsväckande.

Vi valde att boka en privat guide som visade oss runt och berättade historien om Machu Piucchu samt vad de olika byggnaderna använts till, helt klart värt pengarna! Kom ihåg att Machu Picchu är stort med mycket trappor och tunn luft, så räkna med en heldag.