Reseguide Rio de Janeiro – Brasilien

Reseguide Rio de Janeiro – Brasilien
Readability

Reseguide Rio de Janeiro - Brasilien

Nedan föl­jer en reseguide med lite resetips om Rio de Janeiro i Brasilien, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Rio de Janeiro
Invånare: ca 6 320 000 i tät området och 11 835 000 i storstad­som­rådet
Språk i Brasilien: Por­tugi­siska (många är tyvärr väldigt dåliga på engel­ska så en ord­bok rek­om­menderas)
Tidsskill­nad Rio de Janeiro: februari-​oktober 5 tim­mar, oktober-​februari 3 tim­mar.
El: Oftast behövs ingen adapter då utta­gen består av en kom­bi­na­tion mel­lan utta­gen vi har i Sverige och utta­gen som finns i USA, men en amerikansk adapter kan rek­om­menderas för säk­er­hets skull.
Val­uta i Brasilien: Brasil­ian­ska Real (R$)
Visum för Brasilien: Visum behöv men fås på plats. Du behöver inte söka det innan avresa.

Ett starkt tips är att kolla in Sven­ska ambas­saden i Brasiliens hem­sida, även om påståen­dena är rejält över­drivna. Använd pré­cis som på alla resor: sunt förnuft!

http://​www​.swe​denabroad​.com/​P​a​g​e​_​_​_​_​33740​.aspx

Rio de Janeiro
Dansa salsa, sola och bada eller uppl­eva en rik­tig storstad? Rio de Janeiro kom­mer inte att göra dig besviken. Staden kan lik­nas lite med talesät­tet för New York – Staden som aldrig sover! Här finns kilo­me­ter­långa kritvita strän­der, ett djup­blått atlanten, skyskra­por och en väldig massa män­niskor. Ett besök på någon av strän­derna är ett par­adis för bad och sol­dyrkaren, men räkna med att trän­gas. Gillar du dans har du Rios ryg­grad, sal­san. Här finns också många stora tur­is­tat­trak­tioner så som den världs­berömda kris­tusstatyn och sock­er­top­pen som båda är värda ett besök.

Kris­tusstatyn (Cristo Reden­tor)
Kris­tusstatyn är Rios kanske mest kända sevärd­het och är abso­lut ett måste om du besöker staden. Statyn är byggd på det 710 meter höga berget Cor­co­v­ado vilket ger en oöverträf­fligt vacker utsikt över Rio. Statyn som stod färdig 1931 utsågs 2007 till ett av världens 7 nya underverk.

Sock­er­top­pen (Pao de Acu­car)
Detta är ett berg som används som utkik­splats över Rio, 396 meter högt. För att ta dig till top­pen åker man lin­bana från Praia Ver­melha med ett stopp på Morro da Urca. Priset per per­son var R$ 53 (juli 2011) och det är helt klart värt det. Ett tips, då varje vagn endast rym­mer 65 per­soner, är att åka tidigt på mor­gonen då det är min­dre folk.

Shop­ping i Rio de Janeiro
Rio är kanske inte den bästa staden för shop­ping. Pris­erna på kläder och elek­tronik lig­ger unge­fär som hemma och för märke­spro­duk­ter lig­ger pris­erna ofta ännu högre. Ädel­ste­nar och smy­cken kan vara lite bil­li­gare samt inhem­skt krimskrams.

Boende i Rio de Janeiro
Hotellen i Rio har mycket varierande stan­dard, så se till att kolla upp recen­sioner och bilder på t.ex. www​.tri​pad​vi​sor​.se innan ni bokar för att slippa bli besvikna. Hotel­let vi bodde på heter Copaca­bana Rio Hotel och lig­ger på gränsen mel­lan stads­de­larna Copaca­bana och Ipanema. Dessa två områ­den är rel­a­tivt fräscha för att vara Rio och krim­i­naliteten känns låg.

Mat & Dryck i Rio de Janeiro
I Rio är det kött som gäller, ofta serverat med både ris och pommes. Under våra näs­tan två veckor han det bli fler­talet saftiga köt­tbitar och alla var under­bara! En tum­regel när du beställer kött är att ta den lite mer väl­stekt än du kanske är van vid då de inte allt för säl­lan är mycket blodi­gare än hemma. För dig som är en mer ”frukt– och grönt män­niska” finns också mycket frukt och grönt. Frukost­buf­féerna består ofta av mas­sor av färska goda fruk­ter och grönsaker.

Lokaltrafik och trans­port i Rio de Janeiro
Bil­trafiken i Brasilien är hys­terisk! En taxiresa får även den vane att rynka på näsan. Priset för taxi lig­ger under Sveriges priser och se till att ta en taxi med tax­am­e­ter (skatt tillkom­mer i efter­hand på tax­am­e­ter­priset). Att hyra bil och att själv fram­föra ett for­don i Rio är under inga omständigheter något att rek­om­mendera. Har kört bil i många andra stora städer men ingen av dem lik­nar Rio. Trafikkul­turen lik­nar inget vi har i Europa och många tur­is­ter omkom­mer årli­gen (källa Sven­ska ambas­saden i Brasilien).

Bada i Rio de Janeiro

Gillar du att bada och att ligga på kilo­me­ter­långa sand­strän­der och lapa sol är Rio under­bart. Var­mast om hjär­tat lig­ger Copaca­bana beach, en bred, lång och välbesökt strand. Här kan du hyra en sol­stol eller besöka någon av strand­bar­erna och bara titta på alla män­niskor. Tänk på att inte simma för långt ut då det finns starka under­vat­tens ström­mar och se till att smöra dig med sol­sky­ddskräm då solen är mycket stark.

Nedan följer en reseguide med lite resetips om Rio de Janeiro i Brasilien, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Rio de Janeiro
Invånare: ca 6 320 000 i tät området och 11 835 000 i storstadsområdet
Språk i Brasilien: Portugisiska (många är tyvärr väldigt dåliga på engelska så en ordbok rekommenderas)
Tidsskillnad Rio de Janeiro: februari-oktober 5 timmar, oktober-februari 3 timmar.
El: Oftast behövs ingen adapter då uttagen består av en kombination mellan uttagen vi har i Sverige och uttagen som finns i USA, men en amerikansk adapter kan rekommenderas för säkerhets skull.
Valuta i Brasilien: Brasilianska Real (R$)
Visum för Brasilien: Visum behöv men fås på plats. Du behöver inte söka det innan avresa.

Ett starkt tips är att kolla in Svenska ambassaden i Brasiliens hemsida, även om påståendena är rejält överdrivna. Använd precis som på alla resor: sunt förnuft!

http://www.swedenabroad.com/Page____33740.aspx

Rio de Janeiro
Dansa salsa, sola och bada eller uppleva en riktig storstad? Rio de Janeiro kommer inte att göra dig besviken. Staden kan liknas lite med talesättet för New York – Staden som aldrig sover! Här finns kilometerlånga kritvita stränder, ett djupblått atlanten, skyskrapor och en väldig massa människor. Ett besök på någon av stränderna är ett paradis för bad och soldyrkaren, men räkna med att trängas. Gillar du dans har du Rios ryggrad, salsan. Här finns också många stora turistattraktioner så som den världsberömda kristusstatyn och sockertoppen som båda är värda ett besök. 

Kristusstatyn (Cristo Redentor)
Kristusstatyn är Rios kanske mest kända sevärdhet och är absolut ett måste om du besöker staden. Statyn är byggd på det 710 meter höga berget Corcovado vilket ger en oöverträffligt vacker utsikt över Rio. Statyn som stod färdig 1931 utsågs 2007 till ett av världens 7 nya underverk.

Sockertoppen (Pao de Acucar)
Detta är ett berg som används som utkiksplats över Rio, 396 meter högt. För att ta dig till toppen åker man linbana från Praia Vermelha med ett stopp på Morro da Urca. Priset per person var R$ 53 (juli 2011) och det är helt klart värt det. Ett tips, då varje vagn endast rymmer 65 personer, är att åka tidigt på morgonen då det är mindre folk.

Shopping i Rio de Janeiro
Rio är kanske inte den bästa staden för shopping. Priserna på kläder och elektronik ligger ungefär som hemma och för märkesprodukter ligger priserna ofta ännu högre. Ädelstenar och smycken kan vara lite billigare samt inhemskt krimskrams.

Boende i Rio de Janeiro
Hotellen i Rio har mycket varierande standard, så se till att kolla upp recensioner och bilder på t.ex. www.tripadvisor.se innan ni bokar för att slippa bli besvikna. Hotellet vi bodde på heter Copacabana Rio Hotel och ligger på gränsen mellan stadsdelarna Copacabana och Ipanema. Dessa två områden är relativt fräscha för att vara Rio och kriminaliteten känns låg.

Mat & Dryck i Rio de Janeiro
I Rio är det kött som gäller, ofta serverat med både ris och pommes. Under våra nästan två veckor han det bli flertalet saftiga köttbitar och alla var underbara! En tumregel när du beställer kött är att ta den lite mer välstekt än du kanske är van vid då de inte allt för sällan är mycket blodigare än hemma. För dig som är en mer ”frukt- och grönt människa” finns också mycket frukt och grönt. Frukostbufféerna består ofta av massor av färska goda frukter och grönsaker.

Lokaltrafik och transport i Rio de Janeiro
Biltrafiken i Brasilien är hysterisk! En taxiresa får även den vane att rynka på näsan. Priset för taxi ligger under Sveriges priser och se till att ta en taxi med taxameter (skatt tillkommer i efterhand på taxameterpriset). Att hyra bil och att själv framföra ett fordon i Rio är under inga omständigheter något att rekommendera. Har kört bil i många andra stora städer men ingen av dem liknar Rio. Trafikkulturen liknar inget vi har i Europa och många turister omkommer årligen (källa Svenska ambassaden i Brasilien).

Bada i Rio de Janeiro

Gillar du att bada och att ligga på kilometerlånga sandstränder och lapa sol är Rio underbart. Varmast om hjärtat ligger Copacabana beach, en bred, lång och välbesökt strand. Här kan du hyra en solstol eller besöka någon av strandbarerna och bara titta på alla människor. Tänk på att inte simma för långt ut då det finns starka undervattens strömmar och se till att smöra dig med solskyddskräm då solen är mycket stark.