Reseguide Sardinien – Italien

Reseguide Sardinien – Italien
Readability

Reseguide Sardinien - Italien

Nedan föl­jer en reseguide med lite restips om Sar­dinien, de sevärd­heter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kort­fakta Sar­dinien
Land: Ital­ien
Invånare: ca: 1 640 000
Språk: Ital­ien­ska och Sardinska
Tidsskill­nad: +-0
El: Samma som Sverige
Val­uta: Euro (€)
Offi­ciell hem­sida: http://​www​.sardeg​na​tur​ismo​.it/en/

Sar­dinien
På Sar­dinien rek­om­menderar vi verk­li­gen att hyra bil och ta ett varv runt ön! Land­skapet vari­erar kraftigt, allt från grönom­rå­den och vackra strän­der till kargt och bergigt. En sak är säker, Sar­dinien är rik­tigt vacker, maten är av gourmetk­lass och befolknin­gen är supertrevlig!

Coun­try Hotel Man­dra Edera
Att bo på Hotell Man­dra Edra ett par nät­ter på er resa till Sar­dinien är ett måste! Vi gjorde för ett tag sedan en lista över de (100-​tals!) hotell vi bott på genom åren och detta hotell ham­nade då på plats fyra. Hotel­let lig­ger beläget på mitt på lands­byg­den och att ha bil för att ta sig hit är näs­tan ett måste.

Hotel­let, eller går­den kanske är en bät­tre benämn­ing, rik­tar främst in sig till hästin­tresser­ade män­niskor och erb­juder lek­tioner och ridturer.

Hasse, som inte gillar djur, var abso­lut omöjlig att få upp på en häst så rid­ning blev det inget av, men det finns mycket mer än så att göra i området. Vi frå­gade ägaren, Daniele, om det fanns några vingår­dar i närheten som erb­jöd vin­provningar men tyvärr så fanns ingen inom gån­gavstånd och han tyckte då att vi kunde ta bilen. Uppvuxen med sven­ska regler och rik­tlin­jer gäl­lande alko­hol och bilkörn­ing så valde vi att avstå detta. Daniele kom då på den bril­janta idén att han kunde ha en vin­provn­ing med oss på går­den då han var rel­a­tivt kun­nig inom vinom­rådet, något som vi inte behövde ångra. Tyvärr var han gan­ska dålig på engel­ska och tog hjälp av Illa, en tjej från Tysk­land som job­bade på går­den och som fick över­sätta till oss. Hon var över­ly­ck­lig över att få dricka vin på arbet­stid och nap­pade direkt.

Nu tänker vi oss en vin­provn­ing. Man brukar då få en liten skvätt i glaset som man sedan smut­tar på, så var det inte med Daniele, utan här fick man fulla glas! Vi fick till och med fråga om lov att lämna lite vin då vi många glas senare bör­jade känna oss lite lul­liga och hade en mid­dag att tänka på =) Gott vin och supertrevligt sällskap!

Mer info om hotel­let hit­tar du på deras egna hem­sida: http://​www​.man​draed​era​.com/

Skall du göra en reser­va­tion så kolla www​.book​ing​.com först, de brukar vara mycket bil­li­gare än att boka på hotel­lens egna sidor!

Shop­ping i Sar­dinien
I de större städerna finns mycket butiker att välja mel­lan så vill du shoppa kläder och pry­lar är det inga prob­lem, men sikta hellre in dig på att köpa med dig sardinskt vin och lite sardinska ostar som du garan­terat inte hit­tar hemma.

Mat och dryck i Sar­dinien
Pasta, bröd och goda ostar till­sam­mans med ett gott glas rött vin hit­tar du över allt! På många ställen så får man en massa olika rät­ter efter varan­dra. Detta mis­sade vi i bör­jan och åt oss mätta redan på den första och insåg att, oj, det kom­mer tre rät­ter till! Maten är gan­ska enkel men är rik­tigt god och väl­la­gad. Att inte lägga på sig några extrak­ilo är näst intill omöjligt, eller kanske är det bara vi som inte kan sluta äta när det finns mas­sor av god mat kvar!?

Trans­port i Sar­dinien
Sar­dinien har både buss– och tåg­trafik som säk­ert fungerar bra men då v även ville se den lite mer lantliga sidan av Sar­dinien valde vi att ta en hyr­bil. En liten varn­ing om ni väl­jer buss eller tåg, sönda­gar är ”vilodag” på Sar­dinien och det kan där­för vara svårt att ta sig runt denna dag.

Nedan följer en reseguide med lite restips om Sardinien, de sevärdheter vi sett och vad vi tyckte och tänkte om dem.

Kortfakta Sardinien
Land: Italien
Invånare: ca: 1 640 000
Språk: Italienska och Sardinska
Tidsskillnad: +-0
El: Samma som Sverige
Valuta: Euro (€)
Officiell hemsida: http://www.sardegnaturismo.it/en/

Sardinien
På Sardinien rekommenderar vi verkligen att hyra bil och ta ett varv runt ön! Landskapet varierar kraftigt, allt från grönområden och vackra stränder till kargt och bergigt. En sak är säker, Sardinien är riktigt vacker, maten är av gourmetklass och befolkningen är supertrevlig!

Country Hotel Mandra Edera
Att bo på Hotell Mandra Edra ett par nätter på er resa till Sardinien är ett måste! Vi gjorde för ett tag sedan en lista över de (100-tals!) hotell vi bott på genom åren och detta hotell hamnade då på plats fyra. Hotellet ligger beläget på mitt på landsbygden och att ha bil för att ta sig hit är nästan ett måste.

Hotellet, eller gården kanske är en bättre benämning, riktar främst in sig till hästintresserade människor och erbjuder lektioner och ridturer.

Hasse, som inte gillar djur, var absolut omöjlig att få upp på en häst så ridning blev det inget av, men det finns mycket mer än så att göra i området. Vi frågade ägaren, Daniele, om det fanns några vingårdar i närheten som erbjöd vinprovningar men tyvärr så fanns ingen inom gångavstånd och han tyckte då att vi kunde ta bilen. Uppvuxen med svenska regler och riktlinjer gällande alkohol och bilkörning så valde vi att avstå detta. Daniele kom då på den briljanta idén att han kunde ha en vinprovning med oss på gården då han var relativt kunnig inom vinområdet, något som vi inte behövde ångra. Tyvärr var han ganska dålig på engelska och tog hjälp av Illa, en tjej från Tyskland som jobbade på gården och som fick översätta till oss. Hon var överlycklig över att få dricka vin på arbetstid och nappade direkt.

Nu tänker vi oss en vinprovning. Man brukar då få en liten skvätt i glaset som man sedan smuttar på, så var det inte med Daniele, utan här fick man fulla glas! Vi fick till och med fråga om lov att lämna lite vin då vi många glas senare började känna oss lite lulliga och hade en middag att tänka på =) Gott vin och supertrevligt sällskap!

Mer info om hotellet hittar du på deras egna hemsida: http://www.mandraedera.com/

Skall du göra en reservation så kolla www.booking.com först, de brukar vara mycket billigare än att boka på hotellens egna sidor!

 

Shopping i Sardinien
I de större städerna finns mycket butiker att välja mellan så vill du shoppa kläder och prylar är det inga problem, men sikta hellre in dig på att köpa med dig sardinskt vin och lite sardinska ostar som du garanterat inte hittar hemma.

Mat och dryck i Sardinien
Pasta, bröd och goda ostar tillsammans med ett gott glas rött vin hittar du över allt! På många ställen så får man en massa olika rätter efter varandra. Detta missade vi i början och åt oss mätta redan på den första och insåg att, oj, det kommer tre rätter till! Maten är ganska enkel men är riktigt god och vällagad. Att inte lägga på sig några extrakilo är näst intill omöjligt, eller kanske är det bara vi som inte kan sluta äta när det finns massor av god mat kvar!?

Transport i Sardinien
Sardinien har både buss- och tågtrafik som säkert fungerar bra men då v även ville se den lite mer lantliga sidan av Sardinien valde vi att ta en hyrbil. En liten varning om ni väljer buss eller tåg, söndagar är ”vilodag” på Sardinien och det kan därför vara svårt att ta sig runt denna dag.